Google và YouTube đang quan tâm đến việc xem video trên chỉ trang web của họ, vì vậy họ không cho phép tải video từ các trang web trực tiếp. Nhưng…