Các thuật toán Trí tuệ Nhân tạo như “deep learning” hay “convolutional neural networks” đã tạo nên những bước đột phá trong nhận diện hình ảnh, xe tự lái hay…